χωρίς αναπαριστώμενοΤρία αποσπάσματα που υποδεικνύουν τριών ειδών αρνήσεις της αναπαράστασης ορίζουν επίσης και τρεις συναρτήσεις της.

No comments: